Menu

Het team


Docenten

Het docententeam van DNSP bestaat op dit moment uit 6 leerkrachten. De directrice Vicenta Roozendaal is tevens leerkracht van groep 5/6. Daarnaast zetten we klassenassistenten in, wanneer de groepsgrootte daar om vraagt. Ook kunnen we een beroep doen op invalkrachten, mocht de reguliere docent afwezig zijn vanwege ziekte of anderszins.


Eline
van der Voort

peutergroep

Anoushka
Wielink

groep 1 & 2

Dounia
Ajdid

groep 3 & 4

Vicenta
Roozendaal

groep 5 & 6

Irma
Bolkow

groep 7 & 8

Sanne
Scharen

voortgezet onderwijs

Bestuur  
DNSP is een jonge vereniging, zonder winstoogmerk, zonder subsidie. Het bestuur is verantwoordelijk voor het (onderwijs)beleid, de aanname van de docenten, de communicatie (intern/extern) en de financiën. Ook onderhoudt het bestuur het contact met de Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland (NOB) en de onderwijsinspectie. Het bestuur legt verantwoording af tijdens de ouderavonden en de jaarlijkse ledenvergadering. Op dit moment bestaat het bestuur uit 3 personen. Elke 2 jaar zijn er verkiezingen. U kunt het bestuur bereiken via de mobiele schooltelefoon + 33(06) 28 55 30 56 of per email info@denederlandseschoolparijs.fr.

Bestuursleden
Voorzitter : Francina London
Secretaris : Marsha Martens
Penningmeester : Judith Uyterlinde


Ouders
Het bestuur van DNSP vindt het belangrijk dat ouders en leerkrachten betrokken zijn bij de inhoud van het onderwijs. Inspraak van de ouders is onmisbaar en komt de kwaliteit ten goede.
We willen dat de kinderen zich ‘thuis’ voelen op school en u als ouders ook!  Een goede onderlinge communicatie verhoogt het schoolplezier en ieders engagement bij de school.
Het bestuur streeft ernaar om  1 x per jaar een ouderavond te organiseren. Verder zullen de leerkrachten 2 x per jaar rapport-gesprekken hebben met de ouders over de vorderingen van hun kinderen.
Ook vragen we ouders af en toe mee te helpen in en buiten de klas.

DNSP_testimonial“Ik vind het leuk om Nederlands te spreken, maar soms vergis ik me en dan begrijpt niemand
wat ik zeg op de Franse school. Het is ook belangrijk dat ik Nederlands spreek, en ook versta, want als ik
dat niet kan doen, dan kan mijn familie me niet verstaan. Ik wil later 3 andere talen leren, want als ik in een ander
land wil gaan werken, dan moet ik veel talen spreken.” – Raphaelle, 9 jaar  DNSP_citaat_eind


Directie
DNSP is half november 2013 opgericht en heeft begin 2014 het stokje overgenomen van de taalafdeling van het voormalige Institut Néerlandais. De school is al weer een paar jaar volop in beweging en heeft nog veel plannen: ze wil Nederlands aanbieden aan kinderen en jongeren die nauwelijks of geen Nederlands spreken en buitenschoolse activiteiten ontwikkelen. Verder is versterking en uitbreiding van het reguliere onderwijs  een belangrijke prioriteit.

Vertrouwenspersoon
Uitgangspunt is dat  klachten en problemen in eerste instantie worden aangekaart bij de persoon in kwestie. Als dat niet tot een oplossing leidt, en ook bemiddeling van het bestuur niet tot een bevredigend resultaat leidt, kan een beroep worden gedaan op de vertrouwenspersoon. De functie van vertrouwenspersoon is op dit moment nog vacant, maar zal zo snel mogelijk worden ingevuld.